Reisvoorwaarden

Offtrack kent een aantal reisvoorwaarden die aanvullend zijn op de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN OFFTRACK

Inschrijving – Betaling

Inschrijving gebeurt door de bestelbon ondertekend terug te bezorgen of door afrekening van het voorschot. Het voorschot moet binnen 7 dagen na inschrijving betaald te zijn.

Het voorschot bedraagt gemiddeld 30% van de totale reissom.
Het resterend saldo wordt uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum afgerekend.

Bij niet-of laattijdige betaling behoudt Offtrack zich het recht om de boeking te annuleren.
Hierna vermelde annuleringskosten blijven ook in dit geval steeds van toepassing.

Wie voor andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de personen die door hem werden ingeschreven.

Betaling gebeurd per overschrijving op het rekeningnummer dat op de bestelbon staat vermeld.

Het is mogelijk om per kredietkaart te betalen, hiervoor betaal je 1,8% op het te betalen bedrag. Dit zijn kosten die worden aangerekend door Mollie,  niet door Offtrack. Mollie verwerkt online betalingen voor Offtrack.

Als een reis niet kan doorgaan, om welke reden ook, dan krijg je eventueel betaalde voorschotten altijd integraal terugbetaald. Offtrack werkt niet met vouchers.

Wijziging en annulering door de reiziger

Als je uw reis wenst te annuleren, om welke reden ook, wordt je verondersteld Offtrack daar zo snel mogelijk per mail of telefoon van op de hoogte te stellen.

Bij annulatie dienen onderstaande annuleringskosten steeds door de reiziger aan Offtrack te worden terugbetaald, zelfs wanneer de annulatie te wijten is aan toeval of overmacht.

Annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering.

Vliegtuigtickets zijn doorgaans niet terugbetaalbaar en bedragen 100% als annuleringskost.

Verzekeringspremies zijn nooit terugbetaalbaar.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

 1. tot 90 dagen voor vertrek: 40% van de reissom(*)
 2. tussen 89 en 60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (*)
 3. tussen 59 en 40 dagen voor vertrek: 75% van de reissom (*)
 4. minder dan 39 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (*)

1-4= (*) Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten voor vliegtuig- en treintickets, bijkomende annulatiekosten voor leveranciers of reeds betaalde kosten voor permits.

Alle bedragen zijn steeds aangeduid per persoon en in €.

Programma – reisduur

 1. De reisroute zoals vermeld op de website en in offertes in indicatief en heeft geen bindend karakter.
 2. De reiziger wordt verondersteld kennis te nemen van de indicatieve reisroute en bijzonderheden.
 3. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger moet er in alle omstandigheden rekening mee houden dat die zowel voor- als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden.
 4. Wijzigingen in de dienstregeling van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, als gevolg van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
 5. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
 6. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en plaats. Eventuele kosten van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn volledig voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn nooit terugbetaalbaar.
 7. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt zelf de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die hieraan verbonden zijn, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
 8. De reisdata en reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.
 9. Maaltijden op luchthavens voor internationale vluchten zijn steeds voor eigen rekening.

Aard van de reis

 1. Het avontuurlijk karakter van de aangeboden bestemmingen of lokale omstandigheden, kunnen als gevolg hebben dat er voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma gebeuren.
 2. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de aard van de reis, waardoor er eventuele programmawijzigingen kunnen gebeuren als gevolg van lokale omstandigheden.
  De reiziger kan de reisorganisator nooit aansprakelijk stellen voor beperkte medische voorzieningen of infrastructuur tijdens de bezochte bestemmingen.

Wijziging door de reisorganisator

Indien het nodig is om een programmawijziging te maken o.w.v omstandigheden die onafhankelijk staan van de reisorganisator, zal de reisbegeleider, die de uiteindelijke beslissing neemt, voor een evenwaardige oplossing zorgen. Het is hierdoor mogelijk dat bepaalde overnachtingsplaatsen, uitstappen of routes afwijken van het oorspronkelijk programma.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals overmacht, wijzigingen in reglementeringen, pandemieën, ongevallen, stakingen, oorlog, vertraging of annulering van vluchten, weersomstandigheden etc.
  Bijkomende vervoer-of verblijfskosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 2. De reisorganisator of reisbegeleider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanhouding door politie, of andere autoriteiten veroorzaakt door het niet naleven van de voorschriften van een reiziger.
  Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de reiziger.
 3. De reizigers kunnen de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsels, opgelopen tijdens wandelingen of trekking. Dit geldt zowel op de paden, als erbuiten, omwille van fouten of verkeerde inschattingen van de routebeschrijving, kaarten of gps-toestellen. Enkel de beslissing van de reiziger zijn rechtsgeldig, raadgeving of hulp van andere personen gelden hier nooit.
 4. Veranderlijke weersomstandigheden kunnen nooit ingeroepen worden op de reisorganisator.

Reisverloop

 1.  Reizigers die voor hinder tijdens de reis zorgen, in die mate dat de uitvoering van de reis op een degelijke manier niet meer gegarandeerd kan worden, kunnen door de reisbegeleider uitgesloten worden voor verdere deelname aan de reis. Kosten die hieraan verbonden zijn, zullen steeds voor de reiziger zelf zijn. De reiziger beschikt niet over het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling.
 2. Reizigers die omwille van een conditionele tekortkoming, al dan niet vooraf de reis geweten, of door een gebrekkige motivatie, niet meer in staat zijn om de reis verder te zetten, kunnen de reisbegeleider het besluit doen nemen de persoon in kwestie een deel van de reis te ontzeggen. Hieraan verbonden kosten zijn steeds door de reiziger af te rekenen.
  De reiziger beschikt niet over het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling.
 3. Reizigers die opgelegde richtlijnen door de reisbegeleider rond veiligheid niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden voor verdere deelname.
  In dit geval heeft de reiziger nooit recht op enige schadevergoeding.

Formaliteiten

 1. De reiziger moet kennisnemen over informatie die verstrekt wordt over te vervullen formaliteiten.
 2. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en eventueel bijhorend visum. De reisorganisator verschaft informatie over gespecialiseerde organisaties waar hulp kan geboden worden (tegen betaling) voor het verkrijgen van een visum.
 3. Indien bepaalde inentingen verreist of aanbevolen zijn, is de reiziger hier zelf voor verantwoordelijk. De reisorganisator heeft geen medische bevoegdheid rond het verstrekken van informatie hierover.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke voorschriften voor formaliteiten van bagage of valuta van een specifiek land. Kosten die veroorzaakt worden door niet-naleving hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 5. De reiziger moet bij inschrijving melding maken van eventuele lichamelijke, psychische of andere risico’s die een gezondheidsbeperking meebrengen. Indien de reiziger in medische-paramedische behandeling is, dient hier eveneens melding van gemaakt te worden. Persoonlijke schade, of schade aan derden die het gevolg zijn van niet- of onvoldoende inlichten van de reisorganisator, zijn steeds voor rekening van de reiziger.

Bagage

 1. Bij niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige documenten te laten opmaken bij de vervoerder.
 2. Eventuele kosten bij overgewicht van bagage zijn ten laste van de reiziger.
 3. De reisorganisator is nooit verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van bagage.

Prijzen

 1. Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele brandstoftaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets. Een verhoogde prijs van één of meerdere vluchten, kan een prijsstijging van de totaalsom van de reis betekenen.
 2. Overnachtingen en/of maaltijden als gevolg van overstaptijden bij vluchten die worden gebruikt onderweg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen.

VVR

Volgens art.36 van de reiscontractenwet is Offtrack aangesloten bij VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureau’s). Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een contract afsloot, kan u een beroep doen op VVR.

Dit door rechtsreeks contact op te nemen met de reisorganisator of door contact met VVR op te nemen 050/25 00 60